ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.ชาลี เลินไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรารินทร์ แก้วแดง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสายร่ม อินสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ จำปา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปุณรัตน์ จันแรง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวีระ วงค์สายสิน
ตำแหน่ง ครู

นางสาววิภาพร นันทศรี
ตำแหน่ง ครู

นายจีรพัส สีทอง
ตำแหน่ง ครู

นายกฤษฎา วิศาลนิตย์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิดาภา พุ่มทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายเดชณรงค์ มาบัว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภรัตน์ ต้นพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ