กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.ชาลี เลินไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (เคมี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรารินทร์ แก้วแดง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ชีววิทยา)

นายธนวัฒน์ จำปา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)

นางสายร่ม อินสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (เคมี)

นางฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (เคมี)

นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)

นายปุณรัตน์ จันแรง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)

นายวีระ วงค์สายสิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (เคมี)

นางสาววิภาพร นันทศรี
ตำแหน่ง ครู (ชีววิทยา)

นายจีรพัส สีทอง
ตำแหน่ง ครู (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางจิดาภา ทิพยเกษร
ตำแหน่ง ครู (ชีววิทยา)

นายเดชณรงค์ มาบัว
ตำแหน่ง ครู (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ
ตำแหน่ง ครู (ฟิสิกส์)

นางสาวศุภรัตน์ ต้นพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นางบุรณี สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

นายวรวัฒ กองสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวศิริรัตน์ ชื่นศิริ
ตำแหน่ง ครู (คอมพิวเตอร์)

นายพัลลภ ศุลีดำรงวุฒิ
ตำแหน่ง ครู (คอมพิวเตอร์)

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวสาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

นางสาวน้องใหม่ สีดี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)