กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระ วงค์สายสิน
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (เคมี)
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) - เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) - วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2553 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 - 2556 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ครูผู้ช่วย
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล