กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) - ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) - ฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล