ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมพิศ บัวพลับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสายร่ม อินสว่าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางรุ่งนภา บัวพลับ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศิริลักษณ์ บูเกอร์ลิงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ