คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5653-9014
อีเมล์ : brw.spm42@banraiwitthaya.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล