ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภานุพันธ์ ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสง่า นิลคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปริชาติ รัตนประหาต
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธิติมา บุญชื่น
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธนวันต์ เทศขำ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวดลนภา คตภูธร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศันสนีย์ จันทร์โชค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา ศรีนิล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธิญา ลอยบัณฑิตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ชนิต หมายดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย