กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภานุพันธ์ ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสง่า นิลคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวปริชาติ รัตนประหาต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวดลนภา คตภูธร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศันสนีย์ จันทร์โชค
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวกานต์ชนิต หมายดี
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวเจนจิรา คำทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

Miss Bevery Pagatpatan Daganio
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาอังกฤษ)

Miss Charita Ayengan Buya
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาอังกฤษ)