กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภานุพันธ์ ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสง่า นิลคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวปริชาติ รัตนประหาต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)

นางธิติมา ศิริชนะ
ตำแหน่ง ครู (ภาษาจีน)

นางสาวดลนภา คตภูธร
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศันสนีย์ จันทร์โชค
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณัฐธิญา ลอยบัณฑิตย์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวกานต์ชนิต หมายดี
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

Miss Bevery Pagatpatan Daganio
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาอังกฤษ)

Miss Charita Ayengan Buya
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวกันตินันท์ สุปัญญา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)