ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตธวัช วรรณกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูล
ตำแหน่ง ครู

นายกิตติคุณ ทองคำดี
ตำแหน่ง ครู

นายกรรฐภัฏ ศรีมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางนฤมล อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายศรันย์ ไพเราะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง