ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตธวัช วรรณกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูล
ตำแหน่ง ครู

นายกรรฐภัฏ ศรีมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางนฤมล อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายศรันย์ ไพเราะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง