กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ กุลฉิม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศิวพิชญ์ เวฬุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสมพิศ บัวพลับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายนิคม ศรีพยัคฆ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธีรภัทร กริมเขียว
ตำแหน่ง ครู

นายวุฒิชัย เพ็งสอน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย