ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ กุลฉิม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพิศ บัวพลับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายนิคม ศรีพยัคฆ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายศิวพิชญ์ เวฬุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธีรภัทร กริมเขียว
ตำแหน่ง ครู