ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิคม ศรีพยัคฆ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพิศ บัวพลับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายศิวพิชญ์ เวฬุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุวิทย์ กุลฉิม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธีรภัทร กริมเขียว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย