กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมบัวคำ กองสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพนารัตน์ รอดภัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี พลอยแดง
ตำแหน่ง ครู

นางสาววัฒนา วัฒนสุวกุล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฐสุดา เพ็งสร้อย
ตำแหน่ง ครู

นายภัทรพล อรุณ
ตำแหน่ง ครู

นายชัยนนท์ ไพรเพ็ชรศักดิ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนันทภรณ์ คล้ายชัย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู