กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุพรรณี พลอยแดง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนารัตน์ รอดภัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสมบัวคำ กองสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววัฒนา วัฒนสุวกุล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฐสุดา เพ็งสร้อย
ตำแหน่ง ครู

นายภัทรพล อรุณ
ตำแหน่ง ครู

นายชัยนนท์ ไพรเพ็ชรศักดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทภรณ์ คล้ายชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย