กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรุ่งนภา บัวพลับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางชมภูนุช กิจแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเกศศิริ คนึงคิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิธินันท์ ธัชธนพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น
ตำแหน่ง ครู

นางกัญญาณัฐ อินทนาคม
ตำแหน่ง ครู

นายดลชัย อินทรโกสุม
ตำแหน่ง ครู

นายวรพล วิสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางกัลญารัตน์ สถิรสุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ