ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปิยมาศ นุ่มศรี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสุชัญญา สุขใจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่นพิฐพรรดิ์ ศรีพล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายมนัสวิน สายแสง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง