ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 (รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
          สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3 (รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
 
          รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. 9 - 13 พฤษภาคม 2561
 
          ชำระค่าสมัคร 9 - 14 พฤษภาคม 2561
 
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 4 - 5 มิถุนายน 2561
          และมีสอบสัมภาษณ์
 
          ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 มิถุนายบน 2561
 
 
 
          นักเรียนชั้น ม.6 ที่ประสงค์จะสมัคร TCAS รอบที่ 3 (รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) สามารถดูรายละเอียด คณะ สาขาวิชา องค์ประกอบคะแนนแต่ละสาขาวิชา จำนวนที่รับเข้าศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS รอบที่ 3 ดังนี้
 
 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
           มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
           มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
           มหาวิทยาลัยบูรพา
 
           มหาวิทยาลัยพะเยา
 
           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
           มหาวิทยาลัยมหิดล
 
           มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
           ดูรายละเอียดข้อมูล สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เข้าร่วมคัดเลือกบุคคล TCAS รอบที่ 3 ได้ที่  http://tcas.cupt.net/university.php
 
           ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCAS รอบที่ 3 และรอบอื่นๆ ได้ที่ http://tcas.cupt.net/
 
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
 
 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 1659 ครั้ง