ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

           โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีความประสงค์ในการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

๑. หลักฐานในการสมัคร

๑.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

๑.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน ๑ ฉบับ)  หรือหลักฐานที่แสดง

       ว่าจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า

๑.๓  ใบรับรองผลคะแนน O- NET ใน ๕ วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 

       ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ

๑.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน  ที่แสดงชื่อ – นามสกุล  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน

       (ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ

     - กรณีบิดา  มารดา  เสียชีวิต  ต้องใช้ใบมรณะบัตร  (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐานประกอบ

     - กรณีบิดา  มารดา  หย่าร้าง  ตามกฎหมาย  ต้องใช้ใบหย่า (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐานประกอบ

๑.๕  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน (ถ้ามี)  (ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ

๑.๖  รูปถ่ายขนาด ๑.๕  นิ้ว  จำนวน ๒ รูป 

๒. กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

      ๒.๑  รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ / นอกเขตพื้นที่บริการ

               ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   ๒.๒ สอบวัดความรู้พื้นฐาน

      วิชาที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้แก่

คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

         วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

         สถานที่สอบ  อาคารประชาร่วมจิต  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

     ๒.๓ ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน  รายงานตัว  และมอบตัว

 

วันที่ ๗  เมษายน   ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนที่สมัครเรียนและสอบวัดความรู้พื้นฐานแล้วต้องมารายงานตัว   แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย  ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวถือว่า  สละสิทธิ์  การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

            ๓. สถานที่รับสมัคร

      รับสมัคร  ณ  อาคารไฟฟ้า   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

            ๔. จำนวนนักเรียน

 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน   ๘  ห้อง   จำนวน   ๓๒๐ คน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑.   หลักฐานในการสมัคร

๑.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

๑.๒  ปพ. ๑ (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน ๑ ฉบับ)  หรือหลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษา

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือเทียบเท่า

๑.๓  ใบรับรองผลคะแนน O- NET ใน ๕ วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 

                            ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ

๑.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน  ที่แสดงชื่อ – นามสกุล  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน

            (ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ

    - กรณีบิดา  มารดา  เสียชีวิต  ต้องใช้ใบมรณะบัตร  (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐาน

 ประกอบ

    - กรณีบิดา  มารดา  หย่าร้าง  ตามกฎหมาย  ต้องใช้ใบหย่า (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็น

      หลักฐานประกอบ

๑.๕  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน (ถ้ามี)  (ฉบับถ่าย

       เอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ

๑.๖  รูปถ่ายขนาด ๑.๕  นิ้ว  จำนวน ๒ รูป

          ๒. กำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

   ๒.๑  รับสมัครนักเรียนที่จบม. ๓ เดิม

          ระหว่างวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  - ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

   ๒.๒  รับสมัครนักเรียนม.๓ จากโรงเรียนทั่วไป

          ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๘  มีนาคม   ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ๒.๓  สอบวัดความรู้พื้นฐาน

    วิชาที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้แก่

     คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

    วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่สอบ  อาคารประชาร่วมจิต  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

 

๒.๕   ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน  รายงานตัว  และมอบตัว

       วันที่    เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนที่สมัครเรียนและสอบวัดความรู้พื้นฐานแล้วต้องมารายงานตัว   แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย    ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวถือว่า  สละสิทธิ์  การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

           ๓. สถานที่รับสมัคร

รับสมัคร  ณ  อาคารไฟฟ้า   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

           ๔. จำนวนนักเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จำนวน   ๗  ห้อง   จำนวน    ๒๘๐    คน

 

 

    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครจากไฟล์เอกสารที่แนบมา

 

ด้วยกันนี้

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

http://www.banraiwitthaya.ac.th/

โทรศัพท์ 0 5653 9014

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1538 ครั้ง