ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลำย (ม.6) เข้ำศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปีโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT/PAT) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ดังนี้ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว และมีผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด (ผู้สมัคร ต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัยกำหนดสำหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา)
 
             1. จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
                 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
                 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                 - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
                 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
                 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                 - วิทยาลัยนานาชาติ
             2. จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
                 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
                 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
             3. จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง
                 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
                 - คณะบริหารธุรกิจ
                 - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 15 ธันวาคม 2560 - 2 เมษายน 2561
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ 19 เมษายน 2561
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ 23 เมษายน 2561
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 25 เมษายน 2561
 
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3 - 6 พฤษภาคม 2561
 
คณะ/วิทยาลัย ประกาศรายชื่อ 9 พฤษภาคม 2561
ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 
ชำระเงิน 22 - 28 พฤษภาคม 2561
 
 
ระเบียบการสมัคร http://www.admission.kmutnb.ac.th/datarubtong-29province2561.pdf
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.admission.kmutnb.ac.th/proceeding.html
 
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 840 ครั้ง