ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ภู่กำจัด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ยุวพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ รังษิมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวรศักดิ์ เถาวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ ทิพรังศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศักดิ์ คันศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ยุชังกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน