ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารวิชาการ)
กระดาษคำสอบ สำหรับข้อสอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 146790
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
รายชื่อครู 01-05-2015 146800
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 146440
แบบขออนุญาตลาป่วย 146610
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารงบประมาณ)
เอกสารการจัดจ้าง กรณีเกิน 10,000 บาท 146730
เอกสารการจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 10,000 บาท 146516
เอกสารการจัดซื้อ กรณีเกิน 10,000 บาท 146634
เอกสารการจัดซื้อ กรณีไม่เกิน 10,000 บาท 146671
บันทึกข้อความขออนุมติจ่ายเงิน 146609
บันทึกข้อความขอเบิกค่าอาหารสำหรับนักเรียน 146468
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 10 การประยุกต์ของอนุพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 146629
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 9 อนุพันธ์อันดับสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146811
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 8 ความชันของเส้นโค้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146651
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 6 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 146726
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146718
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 4 อัตราการเปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 146473
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 146743
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146745
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 1 ลิมิตของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146767
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 7 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146654
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูปิยวรรณ กองใบศิลป์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 8 กฏที่สำคัญบางประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 152838
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 7 ความน่าจะเป็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 154089
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 6 ทฤษฎีบททวินาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 152063
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 5 การจัดหมู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 182545
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 4 วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 164585
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 3 วิธีเรียงสับเปลี่ยนแนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 169249
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 1 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 147013
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจิราพร รื่นฤทธิ์
วิจัยในชั้นเรียน 2/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.43 KB 146606
วิจัยในชั้นเรียน 1/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.67 KB 146594
วิจัยในชั้นเรียน 2/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.31 KB 146348
วิจัยในชั้นเรียน 1/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.52 KB 146781
เอกสารประกอบการเรียน โครงงานอาชีพ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.46 KB 146556
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สบู่ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.93 KB 146759
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความหมายและวิวัฒนาการของการบัญชี ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 147725
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
ชุดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 154429
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 8 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว (แนวดิ่ง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 250506
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 7 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว (แนวระดับ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 289916
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 6 เรื่อง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 184735
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 5 เรื่อง ความเร่งของวัตถุที่ตกแบบเสรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 877.43 KB 167991
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 4 เรื่อง ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 170102
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 3 เรื่อง การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 836.84 KB 169459
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 271650
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 182248
เอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 146566
แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.04 KB 146799
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 146514
แบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 43.36 KB 146482
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Reviel) Word Document ขนาดไฟล์ 213.5 KB 146862
ตารางโครงสร้างกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.07 KB 146644
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูสุรศักดิ์ หามทอง
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานปูนเบื้องต้น รหัสวิชา ง 30264 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.55 KB 147530
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูนิคม ศรีพยัคฆ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องความรู้ทั่วไปและทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 157154
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill) คุณครูภาณุพันธ์
เล่มที่ 5 Reading Poetry and Songs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 148088
เล่มที่ 4 Reading Advertisements Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 147665
แบบฝึกทักษะการเรียน คุณครูวันเพ็ญ แดงสิงห์
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.84 KB 127560
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.66 KB 127543
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.36 KB 127543
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.97 KB 127543
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.83 KB 127544
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 8
ชุดการสอน เรื่องพุทธประวัติ และชาดก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 4
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 4
ชุดการสอน เรื่องพุทธประวัติ และชาดก ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 4
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.48 KB 4
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูชมพูนุช กิจแก้ว
สื่อการสอน เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 5
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 643.76 KB 32
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.13 KB 11
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.33 KB 7
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 9
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 16
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด
>เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2564 3
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 3
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 0
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 1
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 0
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 0
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 1 0
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.18 KB 3
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูชาลี เลินไธสง
>เอกสารประกอบการเรียน สื่อ และแผนการจัดการเรียนรู้ 12
เอกสารประกอบการสอน คุณครูปริชาติ รัตนประหาต
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 6
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 3
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 2
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 2
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.71 KB 0
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.01 KB 0
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.37 KB 0
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.97 KB 0
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.61 KB 0
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.65 KB 0
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 1
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.12 KB 0
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 0