ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารวิชาการ)
กระดาษคำสอบ สำหรับข้อสอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 146827
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
รายชื่อครู 01-05-2015 146805
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 146441
แบบขออนุญาตลาป่วย 146611
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารงบประมาณ)
เอกสารการจัดจ้าง กรณีเกิน 10,000 บาท 146733
เอกสารการจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 10,000 บาท 146517
เอกสารการจัดซื้อ กรณีเกิน 10,000 บาท 146641
เอกสารการจัดซื้อ กรณีไม่เกิน 10,000 บาท 146672
บันทึกข้อความขออนุมติจ่ายเงิน 146618
บันทึกข้อความขอเบิกค่าอาหารสำหรับนักเรียน 146469
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 10 การประยุกต์ของอนุพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 146650
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 9 อนุพันธ์อันดับสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146824
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 8 ความชันของเส้นโค้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146664
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 6 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 146746
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146735
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 4 อัตราการเปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 146483
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 146761
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146764
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 1 ลิมิตของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146803
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 7 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146667
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูปิยวรรณ กองใบศิลป์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 8 กฏที่สำคัญบางประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 152862
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 7 ความน่าจะเป็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 154134
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 6 ทฤษฎีบททวินาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 152078
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 5 การจัดหมู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 182568
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 4 วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 164602
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 3 วิธีเรียงสับเปลี่ยนแนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 169271
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 1 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 147058
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจิราพร รื่นฤทธิ์
วิจัยในชั้นเรียน 2/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.43 KB 146613
วิจัยในชั้นเรียน 1/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.67 KB 146596
วิจัยในชั้นเรียน 2/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.31 KB 146356
วิจัยในชั้นเรียน 1/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.52 KB 146791
เอกสารประกอบการเรียน โครงงานอาชีพ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.46 KB 146565
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สบู่ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.93 KB 146761
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความหมายและวิวัฒนาการของการบัญชี ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 147726
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
ชุดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 154430
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 8 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว (แนวดิ่ง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 250515
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 7 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว (แนวระดับ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 289923
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 6 เรื่อง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 184736
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 5 เรื่อง ความเร่งของวัตถุที่ตกแบบเสรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 877.43 KB 167992
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 4 เรื่อง ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 170103
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 3 เรื่อง การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 836.84 KB 169460
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 271651
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 182249
เอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 146573
แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.04 KB 146806
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 146522
แบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 43.36 KB 146485
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Reviel) Word Document ขนาดไฟล์ 213.5 KB 146863
ตารางโครงสร้างกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.07 KB 146651
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูสุรศักดิ์ หามทอง
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานปูนเบื้องต้น รหัสวิชา ง 30264 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.55 KB 147538
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูนิคม ศรีพยัคฆ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องความรู้ทั่วไปและทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 157155
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill) คุณครูภาณุพันธ์
เล่มที่ 5 Reading Poetry and Songs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 148089
เล่มที่ 4 Reading Advertisements Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 147666
แบบฝึกทักษะการเรียน คุณครูวันเพ็ญ แดงสิงห์
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.84 KB 127567
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.66 KB 127550
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.36 KB 127550
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.97 KB 127544
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.83 KB 127551
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 10
ชุดการสอน เรื่องพุทธประวัติ และชาดก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 11
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 11
ชุดการสอน เรื่องพุทธประวัติ และชาดก ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 5
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.48 KB 6
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูชมพูนุช กิจแก้ว
สื่อการสอน เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 6
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 643.76 KB 53
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.13 KB 15
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.33 KB 11
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 13
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 22
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด
>เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2564 7
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 5
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 1
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 2
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 2
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 7
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 1 7
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.18 KB 7
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูชาลี เลินไธสง
>เอกสารประกอบการเรียน สื่อ และแผนการจัดการเรียนรู้ 13
เอกสารประกอบการสอน คุณครูปริชาติ รัตนประหาต
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 18
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 5
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 4
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 3
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 4
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.71 KB 8
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.01 KB 7
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.37 KB 1
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.97 KB 7
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.61 KB 7
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.65 KB 1
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 2
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.12 KB 1
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 9