ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารวิชาการ)
กระดาษคำสอบ สำหรับข้อสอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 146723
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
รายชื่อครู 01-05-2015 146788
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 146432
แบบขออนุญาตลาป่วย 146600
เอกสารสำหรับครู (กลุ่มบริหารงบประมาณ)
เอกสารการจัดจ้าง กรณีเกิน 10,000 บาท 146723
เอกสารการจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 10,000 บาท 146510
เอกสารการจัดซื้อ กรณีเกิน 10,000 บาท 146629
เอกสารการจัดซื้อ กรณีไม่เกิน 10,000 บาท 146667
บันทึกข้อความขออนุมติจ่ายเงิน 146604
บันทึกข้อความขอเบิกค่าอาหารสำหรับนักเรียน 146462
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 10 การประยุกต์ของอนุพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 146588
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 9 อนุพันธ์อันดับสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146781
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 8 ความชันของเส้นโค้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146628
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 6 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 146692
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146694
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 4 อัตราการเปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 146456
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 146719
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146722
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 1 ลิมิตของฟังก์ชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146718
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น เล่ม 7 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146634
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูปิยวรรณ กองใบศิลป์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 8 กฏที่สำคัญบางประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 152768
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 7 ความน่าจะเป็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 153986
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 6 ทฤษฎีบททวินาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 152004
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 5 การจัดหมู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 182153
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 4 วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 164366
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 3 วิธีเรียงสับเปลี่ยนแนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 169035
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น ม.5 เรื่องความน่าจะเป็น เล่ม 1 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 146967
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจิราพร รื่นฤทธิ์
วิจัยในชั้นเรียน 2/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.43 KB 146587
วิจัยในชั้นเรียน 1/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.67 KB 146587
วิจัยในชั้นเรียน 2/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.31 KB 146343
วิจัยในชั้นเรียน 1/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.52 KB 146773
เอกสารประกอบการเรียน โครงงานอาชีพ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.46 KB 146551
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สบู่ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.93 KB 146756
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความหมายและวิวัฒนาการของการบัญชี ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 147697
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
ชุดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 154250
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 8 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว (แนวดิ่ง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 248584
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 7 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว (แนวระดับ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 287619
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 6 เรื่อง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 184194
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 5 เรื่อง ความเร่งของวัตถุที่ตกแบบเสรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 877.43 KB 167709
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 4 เรื่อง ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 169744
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 3 เรื่อง การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 836.84 KB 169115
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 270133
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 181817
เอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 146557
แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.04 KB 146791
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 146509
แบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 43.36 KB 146474
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Reviel) Word Document ขนาดไฟล์ 213.5 KB 146857
ตารางโครงสร้างกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.07 KB 146639
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูสุรศักดิ์ หามทอง
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานปูนเบื้องต้น รหัสวิชา ง 30264 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.55 KB 147518
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูนิคม ศรีพยัคฆ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องความรู้ทั่วไปและทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 156917
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill) คุณครูภาณุพันธ์
เล่มที่ 5 Reading Poetry and Songs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 148016
เล่มที่ 4 Reading Advertisements Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 147660
แบบฝึกทักษะการเรียน คุณครูวันเพ็ญ แดงสิงห์
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.84 KB 127552
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.66 KB 127539
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.36 KB 127539
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.97 KB 127539
แบบฝึกทักษะการเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 - ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.83 KB 127540
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 3
ชุดการสอน เรื่องพุทธประวัติ และชาดก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 1
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 1
ชุดการสอน เรื่องพุทธประวัติ และชาดก ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 1
ชุดการสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.48 KB 1
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูชมพูนุช กิจแก้ว
สื่อการสอน เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 1
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 643.76 KB 1
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.77 KB 3
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.33 KB 1
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 1
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 3
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทฉันท์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.95 KB 6
แบบฝึกทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 1
แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.2 KB 1
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.13 KB 1
แบบฝึกการอ่านคิดวิคราะห์ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 4
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูชาลี เลินไธสง
>เอกสารประกอบการเรียน สื่อ และแผนการจัดการเรียนรู้ 2