ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
- ห้องเรียนคหกรรมศาสตร์
- ห้องเรียนอุตสาหกรรม