ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฟ้าขาว - สามัคคี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
- ห้องพยาบาล
- ห้องแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
- ห้อง Banrai Studio