ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 4)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ชั้นสอง
- ห้องเรียนคุณภาพ 1 (Smart Classroom I) (423)
- ห้องสมุด (425)
ชั้นสาม
- สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นสี่
- สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3