ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ชั้นหนึ่ง
- ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
- ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
- ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
- ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
- ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
- ห้องโสตทัศนศึกษา
ชั้นสอง
- ห้องแนะแนว (328)
- ห้องเรียน Uninet (326)
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 1 (323)
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 (324)
ชั้นสาม
- สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (331)