ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิทยปัญญา (อาคาร 2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ชั้นหนึ่ง 
- ห้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1
- ห้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2
- ห้องปฏิบัติการเคมี
ชั้นสอง
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ
- สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์