ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาร่วมจิต (อาคาร 1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ชั้นล่าง
- ห้องดนตรีไทย
- ห้องศิลปะ
- สำนักงาน งานกิจการลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
- ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
ชั้นสอง
สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (128)
- ห้องเรียนคุณภาพ 2 (Smart Classroom II) (121)
ชั้นสาม
- สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (138)