คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ แห้วเพ็ชร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ แป้นทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรนารถ มักพันธ์เจริญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพลกฤษณ์ เหมือนบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระพงษ์ วีระศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ อ่อนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปณิธิ ผิวแดง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุทัยสุทธิคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางนราภรณ์ สิญจวัตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย โตโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.พลพรรค เพ็งอุ่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ดอกกุหลาบ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ จูมโสดา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ