ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายเกื้อ สุระคันธ์
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3

นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม่
ตำแหน่ง ครูธุรการ

นายอานนท์ จันทร
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายณรงค์ชัย สุวัส
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายอรุณ หามทอง
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสมมาตร คงเอียง
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวภัชรี ธรรมธุระ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเพ็ญแข ดำหนู
ตำแหน่ง แม่บ้าน