ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายเกื้อ สุระคันธ์
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3

นายเสนาะ แห้วเพ็ชร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ระดับ 2

นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม่
ตำแหน่ง ครูธุรการ

นายอานนท์ จันทร
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายณรงค์ชัย สุวัส
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสหัต แห้วเพ็ชร
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายอรุณ หามทอง
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสมมาตร คงเอียง
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสมยา สุวที
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวอุมาพร นาพยับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน

นางสาวภัชรี ธรรมธุระ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเพ็ญแข ดำหนู
ตำแหน่ง แม่บ้าน