ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายเกื้อ สุระคันธ์
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3

นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม่
ตำแหน่ง ครูธุรการ

นายอานนท์ จันทร
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายณรงค์ชัย สุวัส
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายอรุณ หามทอง
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวภัชรี ธรรมธุระ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเพ็ญแข ดำหนู
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวทองผัด สุขเถื่อน
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายพิชิต แสงมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายยอดชาย สิงห์สม
ตำแหน่ง นักการภารโรง