ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5653 9014
อีเมล์ : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล