กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจิราพร รื่นฤทธิ์
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความหมายและวิวัฒนาการของการบัญชี รายวิชาบัญชี 1 รหัสวิชา ง30239 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สบู่ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.93 KB
เอกสารประกอบการเรียน โครงงานอาชีพ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.46 KB
วิจัยในชั้นเรียน 1/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.52 KB
วิจัยในชั้นเรียน 2/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.31 KB
วิจัยในชั้นเรียน 1/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.67 KB
วิจัยในชั้นเรียน 2/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.43 KB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.12 KB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.65 KB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.61 KB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.97 KB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.37 KB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 503.01 KB
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564 - คุณครูศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.71 KB