กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจิราพร รื่นฤทธิ์
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความหมายและวิวัฒนาการของการบัญชี รายวิชาบัญชี 1 รหัสวิชา ง30239 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สบู่ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.93 KB
เอกสารประกอบการเรียน โครงงานอาชีพ - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.46 KB
วิจัยในชั้นเรียน 1/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.52 KB
วิจัยในชั้นเรียน 2/2560 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.31 KB
วิจัยในชั้นเรียน 1/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.67 KB
วิจัยในชั้นเรียน 2/2561 - ครูจิราพร รื่นฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.43 KB