กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
เอกสารประกอบการเรียน สื่อ และแผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูชาลี เลินไธสง
https://sites.google.com/view/teacher-chalee