กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.81 KB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 4 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 6 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 รหัสวิชา ค33207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เล่ม 7 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 8 ความชันของเส้นโค้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 9 อนุพันธ์อันดับสูง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 10 การประยุกต์ของอนุพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูปิยวรรณ กองใบศิลป์
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แฟกทอเรียล รายวิชาคณิศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.33 KB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 416.13 KB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูจารุวรรณ เครืออ่อน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 643.76 KB