กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.81 KB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 4 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 6 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 รหัสวิชา ค33207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เล่ม 7 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 8 ความชันของเส้นโค้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 9 อนุพันธ์อันดับสูง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพนารัตน์ รอดภัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค33207 ชั้น ม.6 เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น 
เล่ม 10 การประยุกต์ของอนุพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูปิยวรรณ กองใบศิลป์
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แฟกทอเรียล รายวิชาคณิศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB